Pluk de dag. Ga golfen!
Like putting down a marble staircase

Copyright

 

Disclaimer

Uitgever, Golfing Inspirations verklaart dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgevers en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Golfing Inspirations is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen en zijn niet verantwoordelijk voor informatie die onder verantwoordelijkheid van derden is opgesteld.

 

Verwijzingen naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Golfing Inspirations kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die websites en wijst daarbij elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

 

Copyright

Op deze website zijn onder andere namen en logo’s gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van Golfing Inspirations en het gebruik hiervan is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Alle foto’s, video- beelden en audio interviews hebben auteursrecht en zijn eigendom van Golfing Inspirations en mogen niet gekopieerd of overgenomen worden op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

logo-paars

 

© Copyright Golfing Inspirations. Alle rechten voorbehouden.

 

 

 

COPYRIGHT / DISCLAIMER

 

Disclaimer

The publisher, Golfing Inspirations, declares that this website has been researched and published with all possible due care and attention.  The publisher and authors cannot in anyway be held responsible for the correctness or completeness of any of the information given.  Neither can we be responsible for any claim or resulting damage which may be caused by the information given on this site.

 

Golfing Inspirations is not responsible for any errors which may be published on the site.  We have the right to change and update site contents without prior notice.   We cannot be held responsible for information offered by third-parties.

Referrals to other websites are purely for information and at your own risk. Golfing Inspirations cannot be held responsible for the validity, content and functioning of other sites.

 

Copyright  

The logo and name of Golfing Inspirations used on this site are registered trademarks and may only be reproduced with prior written permission from the publisher.

Photographs, video films and audio interviews on the site are the property of Golfing Inspirations and as such may not be copied or used in anyway without prior written permission from the publisher.

 

logo-paars

 

© Copyright Golfing Inspirations. All rights reserved.

 

 

Dit is het privacy statement van Wendy Hoad PR Inspirations, gevestigd te 2914 LG Nieuwerkerk ad IJssel aan de Parallelweg Zuid 22 (hierna: Wendy Hoad PR Inspirations), www. golfinginspirations.com

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wendy Hoad PR Inspirations is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wendy Hoad PR Inspirations. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@golfinginspirations.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@golfinginspirations.nl.